Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Registr členů ČLK

Vstup do ČLK

Lékař se stává členem ČLK na základě žádosti o přijetí, kterou předkládá na okresní sdružení ČLK, a to dle místa pracoviště nebo trvalého bydliště.  Povinnou přílohou žádosti o přijetí za člena je notářsky ověřená fotokopie absolventského diplomu, popř. potvrzení o ukončení studia na lékařské fakultě. V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo území České republiky, avšak v rámci Evropské unie, přikládá k žádosti o přijetí dále rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání  na našem území. V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo ČR a EU, dokládá navíc i nostrifikaci absolventského diplomu, kterou provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR či Univerzita Karlova v Praze. Formulář žádosti o přijetí za člena ČLK naleznete zde. Po schválení žádosti o přijetí za člena ČLK je lékař zapsán do registru členů ČLK a následně obdrží certifikát o přijetí za člena ČLK.

Změny údajů v registru členů

Dle § 7 odst. 2 písm. d) Stavovského předpisu ČLK č. 1 je každý člen komory povinen do 14 dnů cestou okresního sdružení, v němž je evidován, oznámit kanceláři komory změny související s výkonem lékařského povolání a doložit je odpovídajícími doklady (jedná se např. o změny příjmení, adres, složení specializací, apod.).

Převod člena ČLK mezi okresními sdruženími (přeregistrace)

Vzniknou-li důvody pro převedení lékaře do seznamu členů jiného okresního sdružení, vyhotoví představenstvo okresního sdružení, v jehož seznamu je lékař dosud zapsán, výpis ze seznamu členů (dále jen výpis). Výpis vydá představenstvo okresního sdružení na základě písemné žádosti lékaře, ve které budou uvedeny důvody pro vystavení výpisu a adresa okresního sdružení, do jehož seznamu členů má být lékař převeden. Datem vydání výpisu přestává být lékař veden v seznamu členů vedeném okresním sdružením, které výpis vydalo. Následující den po dni vydání výpisu se lékař stává členem okresního sdružení, do jehož seznamu členů je převeden. Formulář žádosti o přeregistaci stáhnete zde

Ukončení členství v ČLK

Ukončení členství upravuje ustanovení § 8 zákona č. 220/1991 Sb. a § 6 Stavovského předpis ČLK č. 1. Žádost o ukončení členství lékař podává písemně (nikoliv mailem nebo telefonicky) okresnímu (obvodnímu) sdružení ČLK, jehož je členem. Členství nelze ukončit zpětně, nelze jej přerušit ani pozastavit. Zrušením členství zaniká platnost licencí vydaných Českou lékařskou komorou (lze ukončit nejdříve dnem, kdy žádost převzala kancelář ČLK)

Potvrzení profesní bezůhonnosti

Certifikát profesní bezúhonnosti je potvrzení, kterým Česká lékařská komora prohlašuje, že žadatel je (či v minulosti byl) členem České lékařské komory a nebyl nikdy Českou lékařskou komorou disciplinárně potrestán. Tento dokument vyžadují zahraniční instituce v případě, že lékař hodlá vykonávat povolání lékaře na jejich území.  Potvrzení o profesní bezúhonnosti se vydává na žádost lékaře, jehož bezúhonnost má být potvrzena. Žádost o vydání potvrzení podává lékař kanceláři okresního (obvodního) sdružení komory, jehož je členem. Sdružení po potvrzení a doplnění údajů předává žádost centru ČLK v Olomouci k vyřízení. Žadateli je vystaven certifikát v českém jazyce a dále v cizím jazyce dle požadavku uvedeném na formuláři žádosti. Certifikát je možné zaslat přímo na adresu zahraniční instituce, pokud tento požadavek lékař uvede ve své žádosti popř. zašle dodatečně e-mailem.Platnost certifikátu profesní bezúhonnosti není omezena, nicméně dle současné praxe zahraniční instituce neuznávají certifikát, od jehož vystavení uplynula doba delší než 3 měsíce. Po uplynutí této doby je nutno v případě potřeby podat novou žádost o vystavení certifikátu stejným způsobem jako při první žádosti. formulář žádosti o profesní bezúhonnost naleznete zde

Žádosti o udělení licence

Lékaři žádají o udělení licencí prostřednictvím okresních (obvodních) sdružení, kde jsou registrováni. Žádost doplněnou předepsanými doklady postoupí kancelář okresního (obvodního) sdružení centrální kanceláři komory v Olomouci k vyřízení. Žádosti o licence doručené Kanceláři ČLK v Olomouci jsou předávány k vyřízení členům licenční komise. Licence jsou v současnosti udělovány pro obory uvedené ve Vyhlášce MZ ČR č. 361/2010 Sb. a podmínky jejich udělení upravuje § 7 a násl. Stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenční řád. Vyhláška. MZ ČR č. 361/2010 Sb.


Náležitosti žádosti o vydání licence

I. licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru:
a) vyplněný formulář žádosti o vydání licence (formulář žádosti zde)
    - přední stranu formuláře vyplňuje žadatel
    - zadní stranu vyplní okresní /obvodní sdružení, kde je žadatel registrovaný
    - formulář je třeba vytisknout oboustranně - musí být na jednom listu
b) doklady o dosaženém odborném vzdělání
    - ověřené kopie atestačních diplomů,
    - ověřené kopie diplomů o specializacích
c) potvrzení o délce praxe
    - písemné potvrzení zaměstnavatele,
    - zápis v atestačním indexu,
    - popř. čestné prohlášení žadatele
II. licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor:
a) vyplněný formulář žádosti o vydání licence (formulář žádosti zde)
    - přední stranu formuláře vyplňuje žadatel
    - zadní stranu vyplní okresní /obvodní sdružení, kde je žadatel registrovaný
    - formulář je třeba vytisknout oboustranně - musí být na jednom listu
b) doklady o dosaženém odborném vzdělání
    - ověřená kopie rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti,
    - doporučujeme přiložit i ověřená kopie atestačních diplomů a ověřené kopie diplomů o specializacích
c) potvrzení o délce praxe
    - písemné potvrzení zaměstnavatele,
    - zápis v atestačním indexu,
    - popř. čestné prohlášení žadatele
d) doklady o účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž splnění podmínky účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů se dokládá diplomem celoživotního vzdělávání lékařů  dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
e) úspěšné vykonání zkoušky před oborovou komisí Vědecké rady komory v případech, kdy žadatel specializovanou způsobilost získal dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb. nebo v případech, kdy lékař, kterému byla uznána specializovaná způsobilost dle části sedmé zákona č. 95/2004 Sb., dosud nesložil zkoušku, jež svým rozsahem odpovídá atestační zkoušce dle zákon č. 95/2004 Sb.
Pokud lékař žádá o udělení této licence licence na základě specializované způsobilosti dle § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb., bude kanceláří ČLK v Olomouci osloven s dotazem, zda hodlá přezkoušení absolvovat či nikoli. Dle vyjádření žadatele bude dále žádost projednána.

Rady / tipy

Jak vytisknout dokument bez hlavičky a paty stránky MS explorer
Výchozí nastavení prohlížeče Internet Explorer způsobí tisk vlastní hlavičky a paty stránky. Tato nepříjemná vlastnost prohlížeče znehodnotí vzhled každého dokumentu. Implicitní nastavení pro automatické přidání hlavičky a paty stránky lze vypnout. V menu prohlížeče vyberte položky: Soubor - Vzhled stránky. V dialogovém oknu vymažte všechny údaje, které jsou zapsány v položkách Záhlaví a Zápatí. Kliknutím na tlačítko Tiskárna vytisknete obsah aktuálního okna, resp. dokumentu. Pokud chcete zrušit tisk záhlaví a zápatí natrvalo, klikněte na tlačítko OK. Následně můžete všechny dokumenty tisknout již prostřednictvím tlačítka s ikonkou tiskárny na panelu nástrojů internetového prohlížeče.